صفحه اصلی    خروج
پنجشنبه 6 آذر 1399
 

 
سال " اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل " ( که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده) نقشه راه روشن و آینده ساز برای عبور از مراحل رشد و توسعه و رسیدن به پیشرفت همراه با عدالت است.
 
 
 
اهداف شورای نظام پیشنهادات
 
شورای عمومی نظام پیشنهادات
 
چگونگی اجرای نظام پیشنهادات
 
دبیرخانه شورای نظام پیشنهادات
 
شورای تخصصی نظام پیشنهادات
 
معرفی نظام پیشنهادات
 
نرم افزار نظام جامع پیشنهادات
 
فلوچارت فرایندهای نظام پیشنهادات
 
دستورالعمل اجرایی و کاربردی نظام جامع پیشنهادات
 
سیاستهای کلی نظام سلامت
 
بسته مدیریت مشارکتی
 
لیست اصلاحات سامانه در سال 1394
پمفلت خلاصه کاربردی
 
مزایا
 
 

 
نام کاربری (کد ملی):
 
رمز عبور (شماره شناسنامه):
 
 

 


   

ﻧﻈــﺎﻡ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎ، ﺗﻜﻨﻴﻜــﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻲﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﻜــﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴــﺄﻟﻪ ﻳﺎﺑﻲ، ﭼﺎﺭﻩ ﺟﻮﻳﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ، ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ، ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ خدمات ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ.مشارکت کارکنان، هم رشد فرد و هم تعالی سازمان را در پی دارد و سبب تقویت روحیه، رضایت شغلی و اساس ارتقاء قدر و منزلت شغلی کارمند می شود. می توان گفت مفهوم سرمایه انسانی مهمترین پایه توجه به مدیریت مشارکتی است. مشارکت کلید توسعه انسانی است و توسعه فرهنگی نیروی انسانی هم هدف و هم عامل توسعه اقتصادی است. بنابراین می توان اذعان داشت که مشارکت نیروی کار نیروی محرکه توسعه است.ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷــﻮﺩ، ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫــﺎﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧــﺪ ﻭ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﻣﺸـﺨﺺ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ.آیا می دانید تعداد پیشنهادات سال 1394 دانشگاه بیش از 2000 پیشنهاد بوده است. آمار این پیشنهادات را از اینجا دریافت کنید

پیشنهاداتی که در راستای بهبود اجرای
طرح تحول نظام سلامت ارائه شده باشند،
با امتیاز ویژه در کمیته های نظام پیشنهادات استان
بررسی خواهند شد.

 
 
 
 
 
تهیه شده توسط اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ict.mui.ac.ir